ஜனவரி 10 வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை (9-12மாணவர்களுக்கு மட்டும் செயல்படும் )

புதிய கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டது அதன்படி ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகளுக்கு தடை விதிக்க பட்டது ஆனால் 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விடுமுறை இல்லை எனவும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது .மற்ற இளநிலை பள்ளிகள் செயல்படவும் தடை விதிக்க பட்டுள்ளது செய்தி வெளியீடு எண் 1468 நாள்:31.12.2021 செய்தி வெளியீடு கொரோனா நோய்த் தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் 10-01-2022 வரை நீட்டிப்பு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு … Read more

Ioqm hall ticket 2022 (PRMO Admit Card)download link

Mathematics Teachers’ Association (India) has organized the Indian Olympiad Qualifiers in Mathematics (IOQM) for students. MTA will be conducting the IOQM Examination on 09 January 2022. ioqm exam date Registered students are now looking for IOQM Hall Ticket Link. mathematics teachers association hall ticket IOQM Admit Card cum Call letter will available to download from … Read more

cgbse.nic.in Cg board 12th time table 2022 PDF Download PDF;

Chhattisgarh Board of Secondary -Educations Raipur has released CG Board 12th Time Table 2022 on 29 December 2021 (cg board 12th time table 2022). CGBSE 12th Arts, Commerce, and Science Stream Exam Schedule is available online mode on the official web portal in www.cgbse.nic.in. Students who are studying in Higher Secondary School Certificate (HSSC) /12th Class … Read more

Free fire redeem code (Today)Garena, Weapon Loot Crate,tital mark gun skins, justice fighter, and vandals

Garena, Weapon Loot Crate,tital mark gun skins, justice fighter, and vandals redeem codes are shared in this page. here are a lot of FF Official Released Redeem Code F4ER TYHB VC5T and F5FX CFBN TF2D फ्री फायर रिडीम कोड टुडे नई that are available every day for some limited people. These coupons are available every … Read more

Shift 2 (shift 4) Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 28 December 2021

or Shift 1 27 December 2021 – Answer key Please Click Here For Shift 2 27 December 2021 – Answer key Please Click Here For Shift 1 28 December 2021- Answerkey Please Click Here Which one of the following is not correctly matched? a)Avani Lkhara-Weightliftingb)Apurvi Chandela-Shootingc)Arjun Lal jat-Rowingd)Devendra Jhajharia-Javelin throw Answer:- Where is the Moosi Rank Ki … Read more

Shift 1 (shift 3) Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 28 December 2021

For Shift 1 27 December 2021 – Answer key Please Click Here For Shift 2 27 December 2021 – Answer key Please Click Here Who invented the High-Level Language C a) Niklaus Wirthb)Dennis M.Ritchiec)Seymour Papertd) Donald Knuth Anwer:- b)Dennis M.Ritchie Proof:- What is out of MS Excel function = Left (“RAJASTHAN”,3) & MID(“GANGA),2,2)? A) RAJ & AB) … Read more

mdsuexam.org Mdsu admit card 2022 Name Wise link

Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer announced the MDSU UG/PG Part 1, 2, 3 Exam Admit Card 2022 for the eligible students. MDSU Ajmer BA BSC BCOM B.Ed, BA. B.Ed and Courses Exam Hall Ticket available on the official portal mdsuexam.org. those students who are studying at Ajmer University can able to check and download their … Read more

Shift 2 Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 27 December 2021

Shift 2 Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 27 December 2021 For Shift 1 Answer key Please Click Here For 28.12.2021 First Shift (3rd shift) Answerkey Please Click Here Interpreter is used as a translator for- a) Low level Languageb) COBOLc) High-Level Languaged) C++ Answer:- c) High-Level Language Proof:- … Read more

Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 27 December 2021

Rajasthan VDO Answer Key 2021 | Gram Vikas Adhikari Exam 2021 | 27 December 2021 For shift 2 Answerkey – Visit This Page For 28.12.2021 First Shift (3rd shift) Answerkey Please Click Here Which of the following produces the best quality graphics reproduction? a) Plotterb)Dot Matrix printerc)Inkjet Printerd) Laser Printer Answer: a) Plotter Proof:- In … Read more

2nd Shift Bihar SI Question Paper 2021 |Bihar Daroga 26 Dec 2021 Question Paper with Answer Key

This is the Second Shift Question paper and answer key for Bihar Daroga 26 Dec 2021 Question Paper with Answer Key For First Shift Answerkey –Please Click here A disease that affects many people in different countries is termed as a) Sporadicb) Epidemicc) Endemicd) Pandemic Answer: d) Pandemic Proof:- What is the Interlocking pattern of … Read more