அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்கள் டீ.என் .பி .சி

/41
0

அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல் Q

Tnpsc MCQS,Tamil MCQS,Tamil Books,Tamil Litrature,Tamil QA,Tamil study material

1 / 41

ஆதியுலா என்றழைக்கப்படும் நூல் எது

2 / 41

இயற்கை வாழ்வில்லம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது?

3 / 41

பிள்ளைபாட்டு என்றழைக்கப்படும் நூல்

4 / 41

இசைப்பா என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

5 / 41

பாவைப்பாட்டு என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

6 / 41

நாடக காப்பியம் என்றழைக்கப்படும் நூல் எது

7 / 41

முதற்பரணி என்று அழைக்கப்படும் நூல்

8 / 41

இயற்கை அன்பு என்று போற்றப்படும் நூல்

9 / 41

நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படும் நூல்

10 / 41

வீரயுகப் பாடல்கள் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

11 / 41

இராமகதை என்று அழைக்கப்படும் நூல்

12 / 41

முதல் இலக்கணம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

13 / 41

திருத்தொண்டர் மாக்கதை என்றழைக்க படும் நூல்

14 / 41

குறவஞ்சி பாட்டு என்று அழைக்கப்படும் நூல்

15 / 41

மணநூல் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

16 / 41

கிருஸ்தவ சமயத்தாரின் களஞ்சியம்

17 / 41

நாலடி நானூறு என்று அழைக்கப்படும் நூல்

18 / 41

மூவேந்தர் காப்பியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

19 / 41

இரட்டை காப்பியங்கள்

20 / 41

சேந்தன் திவாகரம் என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

21 / 41

காமநூல் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

22 / 41

புலவராற்று படை என்றழைக்க படும் நூல்

23 / 41

குட்டித்தோல்கப்பியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

24 / 41

கலம்பகம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

25 / 41

உலாப்போதுமறை என்று அழைக்கப்படும் நூல்

26 / 41

திருத்தொண்டர் புராணம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

27 / 41

கடைக்காப்பு என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது?

28 / 41

திணை இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

29 / 41

கூத்தராற்றுப்படை என்று அழைக்கப்படும் நூல்

30 / 41

இரும்புக் கடலை என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது?

31 / 41

சிற்றதிகாரம் என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

32 / 41

தமிழ்மூவாயிரம் என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

33 / 41

குட்டி திருவாசகம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

34 / 41

நாளும் இரண்டும் என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

35 / 41

அகலக்கவி என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது?

36 / 41

கம்பநாடகம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

37 / 41

சின்னூல் என்று அழைக்கப்படும் நூல்

38 / 41

முத்தமிழ் காப்பியம் என்றழைக்கப்படும் நூல்கள் எது

39 / 41

கொங்குவேள் மாக்கதை

40 / 41

தமிழர் வேதம் என்றழைக்கப்படும் நூல் எது

41 / 41

இராமசரிதம் என்றழைக்க படும் நூல்

Your score is

Leave a comment